การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC

 

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา (วสศ.) จัดประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 18 -20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง) ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลาง สพฐ. และศึกษานิเทศก์ (Area Team) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 39 เขต ซึ่งกิจกรรมการประชุมประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการนำเสนอแผนขับเคลื่อนโครงการในปี พ.ศ. 2565 การนำเสนอแนวคิดการจัดทำวิดีทัศน์โครงการ โดย สพป.ลำปาง เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพป.สิงห์บุรี และสพป.กระบี่ และการนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินงานวิจัยโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ โดย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 สพม.แพร่ นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมการประชุมยังได้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ SLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา (ข้าราชการบำนาญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และการเติมเต็มข้อมูลความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการศึกษา โดย อดีตที่ปรึกษา สพฐ. (นางสาววีณา อัครธรรม) ดร.ศักดิ์สิน ช่องดารากุล และนางสาววิไลวรรณ เหมือนชาติ ในวันสุดท้ายของการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโรงเรียนคุณภาพของชุมชนด้วยนวัตกรรม SLC (School as Learning Community) เพื่อพัฒนาสมรรถนะพลเมืองรุ่นใหม่ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ (นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า) มาให้แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) สู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีวิชาการระดับนานาชาติต่อไป

 

 

 

This will close in 10 seconds