การประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำทีมโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ระว่างวันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมดังกล่าว โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยการสังเคราะห์รายงานการวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยจำแนกตามเขตตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้เพื่อให้ได้รูปแบบและแนวทางสำหรับการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงานศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และข้าราชการบำนาญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 29 คน  กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสังเคราะห์งานวิจัย โดยแบ่งตามเขตตรวจราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 18 เขต การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับเขตตรวจราชการ และระดับสำนังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนำเสนอผลการสังเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การบริหาร 2) การจัดการเรียนรู้ /คุณภาพผุ้เรียน 3) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งมุ่งเน้นมอง 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านจุดแข็ง 2) ด้านจุดอ่อน 3) ด้านโอกาส และ4) ด้านอุปสรรค และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายระดับเขตตรวจราชการ ในประเด็นดังนี้ 1) ด้านความปลอดภัย 2) ด้านโอกาสทางการศึกษา 3) ด้านคุณภาพการศึกษา และ4) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยทางการศึกษา นำโดย ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียน ดร.ลาวัณย์ ตรีเนตร อดีตที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และดร.สิริมา หมอนไหม อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา ผู้ซึ่งให้คำชี้แนะ แนะนำแนวทางการในการดำเนินงานสังเคราะห์งานวิจัยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้

Message us