การประชุมปฏิบัติการกลั่นกรองผลงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร (วนบ.) จัดประชุมปฎิบัติการกลั่นกรองผลงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษา เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไรน์ เพลส จังหวัดนนทบุรี นำทีมโดย ดร.ธัญนันท์ เเก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดนวัตกรรมการศึกษาของครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก และคัดเลือกผลงาน ก่อนทำการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารอบต่อไป โดยมีคณะทำงานที่เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ครู นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 ท่าน

Message us