การอบรมการใช้งานสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อวิดีทัศน์ การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565

การอบรมการใช้งานสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 24 – 27 มกราคม 2565

(ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตชุดสื่อโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ)

ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการใช้งานสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 24 – 27 มกราคม 256 ทั้งนี้ท่านได้มอบแนวคิดสำหรับการนำสื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) และสื่อวิดีทัศน์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยการอบรมได้แบ่งเป็นภูมิภาค จำนวน 7 รุ่น ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพในระดับประถมศึกษา จำนวน 302 โรงเรียน ทั่วประเทศ ดังนี้ 1) ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก : รุ่นที่ 1 ในวันที่ 24 มกราคม 2565 รุ่นที่ 2 และ รุ่นที่ 3 ในวันที่ 25 มกราคม 2565 2) ภาคเหนือ และภาคใต้ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 มกราคม 2565 และ 3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 27 มกราคม 2565

 

 

โดยการอบรมเน้นการประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) ที่เหมาะกับการนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย (อนุบาล 2 ถึง อนุบาล 3) และระดับประถมศึกษา (ป.1 ถึง ป.3) สำหรับสื่อวิดีทัศน์การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ในระดับประถมศึกษา (ป.4 ถึง ป.6)

ผลงานจากอาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม

 

Message us