พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565

พิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565

 

วันที่ 17 มกราคม 2565 ดร.อรนุช มั่งมีสุขศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสื่อวิดีทัศน์และเทคโนโลยีภาพเสมือนจริง (AR) สำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ในรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงวุฒิหลายท่าน ได้แก่ ว่าที่ร้อยเอกพลปชา  มณรัตนชัย อาจารย์สุพัชชา  ทัพสัพ  คุณพิชิตศึก  จันทนากูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์ศิรินทร์  ลิมปินันทน์  คุณปรัชญา  มาตรสงคราม และดร.ก้องเกียรติ  หิรัญเกิด ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting

 

 

Message us