การประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาวิทยากรแกนนำ และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

เมื่อวันที่ 18 – 22 มกราคม 2565 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาวิทยากรแกนนำ และคณะทำงานขับเคลื่อนกิจกรรม Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ วิถีอนาคต สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Microsoft Teams) ภายใต้โครงการนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์และสังเคราะห์สาระการเรียนรู้สำคัญ Webinar ปฏิทินวันสำคัญการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 12 เดือน  (2) วางแผนการดำเนินงาน ออกแบบ และจัดกิจกรรมWebinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่  (3) สร้างระบบปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ เพื่อควบคุมคุณภาพและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศตลอดกิจกรรม  (4) พัฒนาวิทยากรแกนนำให้มีองค์ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่ และ (5) จัดทำแนวทางพัฒนานวัตกรรม และต่อยอดการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์วิถีใหม่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบงานคอมพิวเตอร์และข้อมูลสารสนเทศ คณะทำงานส่วนกลาง คณะทำงานส่วนภูมิภาค และผู้เกี่ยวข้อง

กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การชี้แจงกรอบการดำเนินงาน 12 เดือน  Webinar โดย ผอ.ณัฐชยา เม็นไธสง ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรจากพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ ๑ (Museum Thailand) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การ Workshop ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และการฝึกซ้อมกิจกรรม 12 เดือน Webinar การเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่