การประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยและจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1

เมื่อวันที่ 23- 26 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดยนางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการเผยแพร่บทความวิจัยและจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 และเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษา จำนวน 11 เรื่อง ในรูปแบบออนไลน์บนระบบบริหารจัดการข้อมูลวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online : ThaiJo ) โดยกิจกรรมการประชุมประกอบด้วย 1) การจัดการฐานข้อมูลการใช้งานระบบการจัดการวารสารออนไลน์ (Thai Journals Online : ThaiJo) 2) การตรวจสอบความถูกต้องของบทความวิจัยเพื่อจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับที่ 1 และ3) การจัดทำอาร์ตเวิร์ครูปเล่มวารสาร เพื่อเผยแพร่ในระบบวารสารออนไลน์ สู่การนำองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางการศึกษาต่อไป

 

Message us