โครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ประจำปี 2565

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพิ่มเติม จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรม การจัดการศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความถนัดและความสามารถของพหุปัญญาของเด็กและนักเรียนให้เป็นนักคิด  นักประดิษฐ์ โดยอาศัยความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติ คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 จึงขอให้สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมให้โรงเรียนที่สนใจในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และหุ่นยนต์ สพฐ. ในปีการศึกษา 2565  ตามแผนปฏิบัติการดำเนินงาน กำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดเอกสารดังนี้

1. การพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ ภายใต้หัวข้อ Inventions for Sustainable Development Project

2. การประกวดภาพวาดจินตนาการอนาคตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ Science for Sustainable Development

Message us