ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว  ทิพย์มาตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นางสาวสุวรรณา  กลิ่นนาค นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ และนายศักดิ์สิน  ช่องดารากุล (ข้าราชการบำนาญ) ที่ปรึกษาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของจังหวัดระยอง ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านค่าย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18  โครงการ 1 ห้องเรียน 8 โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน  ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นายสุกิจ โพธิ์ศิริกุล  นายกุลธีร์ ศรัณยุตม์ และนางอุบลรัตน์ ฆวีวงษ์ และ 2) โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานบูรณาการกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดจิตศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 10 ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ นางฉัตรมน อินทศร  นางญาณิศา จันทร์แสง  นางสาวนิตยา ใยคง  นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคิน นางสาวศศินามณี สารักษ์ นางนันทชนม์ สิงห์สถิต นางเยาวลักษณ์ ชร็อฟ นางสาวสินาภรณ์ ใจแก้ว นางสาวดาริกา แก้วลังกา และนายนพรัตน์ บูรณะถาวร ซึ่งทางคณะที่ลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่โรงเรียนในโครงการทั้งสองเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาให้การดำเนินงานโครงการมีความสมบูรณ์และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

 

Message us