ตรวจสอบผลการรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม