การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED)

การประชุมคณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้การปฏิบัติงานและการดำเนินงานยกระดับคุณภาพ “โรงเรียนประชารัฐ” เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายณัฐฏพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ทราบ โดยสาระการประชุมจะเป็นหารือ
การดําเนินงานและบทบาทหน้าที่คณะทำงานร่วมภาครัฐ-เอกชน ภายใต้คณะทำงานโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E๕) และโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) และแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนภายในโครงการ โดยรวมโรงเรียนสานพลังประชารัฐ ทั้ง 3 รุ่นกับโรงเรียนที่ภาคเอกชนอุปถัมภ์ เป็น โรงเรียนคอนเน็กซ์อีดี ตลอดจนข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาโรงเรียน

Message us