ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563

 

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ครั้งที่ 21/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ อาคารสุขประพฤติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประชาชื่น โดย ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ว่า สพฐ. ได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนภายใต้ โครงการ “โรงเรียนวิถีพุทธ” มาเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาบูรณาการในทุกกลุ่มสาระวิชา เพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต ตลอดจนส่งผลให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคมต่อไป

Message us