การประชุมวาระพิเศษ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และคณะ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมวาระพิเศษ คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่าย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงการต่างประเทศ, TCEP และสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ “ภาพลักษณ์ประเทศไทย Thai DNA : Kindness Thainess” เมื่อวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ และคณะ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างคุณธรรมให้แก่คนไทยให้เป็นสังคมแห่งความดี เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของคนไทย โดยเฉพาะการขับเคลื่อนหลักคุณธรรม 5 ประการ ได้แก่ กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง และจิตอาสา เชื่อมโยงกับสถาบันหลักของชาติ จึงเห็นควรใช้โอกาสอันดีนี้ ในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ และคุณลักษณะที่ดีของคนไทยสู่สายตาชาวโลก อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย

ในปัจจุบัน คลิปวิดีโอมีเนื้อหาที่มีส่วนผสมของเรื่องราวต่าง ๆ จึงกำหนดให้เยาวชนอายุ 10 – 22 ปี รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน กลุ่มละ 2-5 คน ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ดำเนินการรวบรวมเรื่องราวคุณงามความดีของนักเรียนที่ได้ดำเนินการอยู่ก่อนแล้ว เสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ

อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้กำหนดประชุมวาระพิเศษอีกครั้ง ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563

Message us