โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 13

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมคุณธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. ร่วมกับ กลุ่มกัลยาณมิตรเพื่อเครือข่ายวิถีพุทธ จัดประเมินออนไลน์ โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 13 จำนวน 18 โครงงาน เพื่อยกระดับศักยภาพของโครงงานคุณธรรมให้สามารถสร้างประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม 2563 ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ จำกัด ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร