การประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียน สู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs)

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (OBEC Young Leaders for SDGs) ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก พร้อมทั้ง นางเบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้านวิชาการและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษเรื่อง เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมคือ พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงลึกและมีทักษะการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้และสามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อบูรณาการเรื่อง เป้าหมายโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) สู่การขยายผลในระดับภูมิภาคและประยุกต์กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่ชั้นเรียนได้ โดยเนื้อหาสาระหลักในการจัดกิจกรรมเป็นแบบสหวิทยาการในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ และสังคม วัฒนธรรม ตามเป้าหมายของ SDGs ที่เชื่อมโยงท้องถิ่นและสากลตามมิติเวลาการเปลี่ยนแปลงอดีต ปัจจุบัน และอนาคตสู่การกำหนดรูปแบบการดำเนินชีวิตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านเทคนิคและกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง ผ่านการสะท้อนคิด ที่กระตุ้นแรงจูงใจพัฒนาพฤติกรรมที่เป็นเชิงทักษะสู่การสร้างเจตคติและบ่มเพาะค่านิยมของการพัฒนาที่ยั่งยืน

Message us