การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ

ศุนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิธาน พื้นทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดทำแผนและแนวทางในการทำงานแก่ประธานเขตตรวจราชการเพื่อนำไปใช้ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป