การประชุมหารือการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพฐ. ในรูปแบบ e-journal

ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมหารือการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากร  ทางการศึกษา สังกัด สพฐ.ในรูปแบบ e-journal วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม สพฐ.2 อาคาร สพฐ.5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษาสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้เชิญผู้แทนจากสำนักต่างๆในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าประชุมเพื่อร่วมระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงประเด็นการเผยแพร่บทความวิจัยทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพฐ.ในรูปแบบ e-journal เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาเป็นกรอบแนวทางในการวางแผนการดำเนินต่อไป

Message us