News Letter

นักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อในหลักสูตร University Foundation Programme (UFP) เป็นระยะเวลา 1 ปี ด้วยทุนการศึกษา 60% ณ CATS Canterbury School ประเทศอังกฤษ

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ส่งนักเรียนทุนในโครงการเปิดโลกเยาวชนไทยก้าวไกลสู่นานาชาติ (The C21 Scholarship OBEC) ได้แก่ นางสาวปวริศา สายหยุด โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) ออกเดินทางโดยสายการบินไทย สู่ CATS...

การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์...

การประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ยุวอาสา สู่วิถี “ความดี” อย่างยั่งยืน ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในครั้งนี้คณะครู และนักเรียนจากโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากโรงเรียนบ้านแม่ระมาดน้อย โรงเรียนบ้านพะเดะ โรงโรงเรียนบ้านแม่ตาว...

บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ลงพื้นที่ภาคสนามเก็บข้อมูลและถอดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) ในงาน "เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2"...

ดร.สมพร สามทองกล่ำ เป็นผู้แทน สพฐ. ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่ 2”

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้ ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ. กลุ่ม วนส. สนก.) เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เปิดบ้านศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ทับสะแก ครั้งที่...

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย

วันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2562 ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน (วนส. สนก.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และมูลนิธิลำปลายมาศพัฒนา ภาคีเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานภายนอก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเลย โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริม...

บุคลากรกลุ่ม วนส.สนก. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (TELS 2019)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี  (ผอ.สนก.) มอบหมายให้บุคลากรกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2562 (Thailand’s Education Leader Symposium 2019) ที่งาน AKSORN...

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ

ศุนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับเขตตรวจราชการ ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรแรมริเวอร์ไรน์ จังหวัดนนทบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ดร.พิธาน พื้นทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ...

ผู้แทนสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมงาน TEDxYouth@Bangkok

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี (ผอ.สนก.) มอบหมาย ดร.สมพร สามทองกล่ำ (ผอ.กลุ่ม วนส. สนก.) และนายภูริวัจน์ วงค์เลย (นักวิชาการศึกษา วนส....