เยี่ยมชม และพบปะผู้บริหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.ธัญนันท์  แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ และคณะ เข้าพบผู้บริหาร ฝ่ายบริหารวิชาการ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  School of International & Interdisciplinary Engineering Program - Robotics Laboratory ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาโครงการและกิจกรรมด้านการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ต่อยอดให้คุณครูและผู้เรียน สามารถเข้าถึงโอกาสในการระดับการศึกษาต่อ และด้านอาชีพต่อไป