แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดแข่งขันกิจกรรมแนวปฏิบัติที่ดีรายด้านและการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ ในการจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

คลิกเพื่อลงทะเบียน

ดาวน์โหลดเอกสาร