Latest

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1

รายละเอียดประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 1 คลิกที่นี่  อ่านแล้ว : 66
Read More

สพฐ. เปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินการจัดทำวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ในรูปแบบวารสารออนไลน์ เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่บทความวิจัย ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัย โดยมีกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม) ซึ่งบทความวิจัยที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ  สพฐ. จึงเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความวิจัยวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้ที่มีความสนใจสามารถศึกษารายละเอียด
Read More

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เผยแพร่วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Basic Education Research Journal) ซึ่งมีนโยบายในการเป็นสื่อกลาง และเผยแพร่บทความวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการนำองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการวิจัยไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ชุมชน สังคม มีขอบเขตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริม และเผยแพร่บทความวิจัยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานภายนอก และเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากบทความวิจัยสู่การนำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าสู่เว็บไซต์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปฐมฤกษ์ (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) ได้โดยคลิกที่ลิงก์  https://thaijo.obec.go.th อ่านแล้ว
Read More

เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563

เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 สำหรับศึกษานิเทศก์ /ผู้อำนวยการโรงเรียน cer res63 sup dir.pdf – Google ไดรฟ์ เกียรติบัตรโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 2563 สำหรับครู cer res63 teacher.pdf – Google ไดรฟ์ อ่านแล้ว : 75
Read More