Latest

ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครบทความวิจัยลงตีพิมพ์วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566)

วารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครบทความวิจัยเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน 2566) ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับบทความวิจัยผ่านระบบ Submission online ที่เว็บไซต์ https://thaijo.obec.go.th ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2566 โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเขียนบทความวิจัยและการจัดส่งบทความวิจัยได้โดยคลิกลิงก์ที่ข้อความ หนังสือประชาสัมพันธ์ แจ้งสพท. รายละเอียดการส่งบทความวิจัย รายละเอียดการเขียนบทความวิจัย แบบฟอร์มการส่งบทความวิจัย แบบฟอร์มการเขียนบทความวิจัย
Read More

ประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุนอุดหนุนเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประชาสัมพันธ์การยื่นคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งผลการอนุมัติข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 5 โครงการ จึงขอประกาศให้ทราบ ตาม Link นี้ https://drive.google.com/file/d/1x-yex91zGD-4_QO8MM_l-d52BrfKxAiz/view?usp=sharing  อ่านแล้ว :
Read More

โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพฐ. ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38 ค. (1) และ (2) สังกัด สพฐ. และหน่วยงาน กลุ่ม/หน่วย สังกัด สพฐ. ที่มีความสนใจร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถจัดส่งเอกสารใบสมัคร และผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย ไฟล์ PDF ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ไปยัง สพท. ต้นสังกัด ตามวันเวลาที่ สพท. กำหนด 
Read More

โครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปี 2566

สพฐ. ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดที่มีความสนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ปี 2566 เพื่อขอรับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานโครงการ (โครงการละ 10,000 -15,000 บาท) โดยโรงเรียนที่มีความสนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการไปยัง สพท. ต้นสังกัด เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและลงนามรับรอง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566 เเละสพท. ต้นสังกัด รวบรวบจัดส่งข้อเสนอโครงการให้ สพฐ. ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 ต่อไป ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link
Read More