Latest

การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

การบรรยายในหัวข้อ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยวิทยากร ดร.จินตนาภา โสภณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเขียนข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนของ สพฐ. วันที่ 16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมปริ้นส์พาเลซ กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย อ่านแล้ว : 139
Read More

ความรู้เกี่ยวกับการประเมินแนวใหม่

   สาระจากการบรรยายหัวข้อ การประเมินแนวใหม่ โดยวิทยากร ดร.ชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยของโรงเรียนในโครงการสร้างวัฒนธรรมการวิจัยในโรงเรียน ภาคกลาง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัล เบ็ญจา กรุงเทพฯ ดาวน์โหลดเอกสารการบรรยาย อ่านแล้ว : 115
Read More

เว็บไซต์แนะนำ

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (โดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา) รายละเอียด : แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา อ่านแล้ว : 150
Read More