พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

   กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดระยอง จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสตูล เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานำร่อง 3 พื้นที่แรก และต่อมามีการประกาศจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 6 ภาค จึงได้มีการประกาศเพิ่มอีก 3 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส) จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดเอกสารดังนี้ (สามารถคลิกเข้าดูรายละเอียดได้ที่ข้อความด้านล่าง)

เอกสารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1363 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1283 /2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอำนวยการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเพิ่มเติม

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1284 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

จังหวัดระยอง

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1281 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

จังหวัดศรีสะเกษ

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1282 /2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพิื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสตูล

– คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 1113/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส)

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัดเชียงใหม่

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดกาญจนบุรี

– ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.