ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี พ.ศ. 2564 ดังนี้

1. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓โดยรูปแบบการสอนเชิงรุกแบบ CO-5 Stepsโรงเรียนบ้านท่าประดู่ : นายกิจจา อยู่เย็น  ผอ.รร.บ้านท่าประดู่ สพป.กระบี่ งบประมาณ 10,000 บาท

2. การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความด้วยแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน SQ4Rเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย : นางไกรษร ประดับเพชร  ครู รร.ไตรคามประชาสรรค์ สพป.ขอนแก่น เขต 2 งบประมาณ 20,000 บาท

3. พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการอ่านชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การสอนอ่านเป็นคำ ร่วมกับเทคนิคPicture Me Readingโรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 : นางอัจจนา มาซา  ครู รร.ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ สพป.ขอนแก่น เขต 2 งบประมาณ 10,000 บาท

4. การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองโดยใช้แนวการเรียนรู้ภาษาแบบองค์รวม (whole Language Approach)เพื่อส่งเสริมความสามารถทางภาษาในการเชื่อมต่อการศึกษาระดับอนุบาลกับระดับประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 : นางนันทิยา ชัยชนะเลิศ  ครู รร.บ้านรวมมิตร สพป.เชียงราย เขต 1 งบประมาณ 15,000 บาท

5. รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐานนิเวศในนาข้าว โดยใช้เทคนิคสแคมเพอร์ด้วยคลาวด์เซอร์วิสเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการรู้สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 : นายภูวสิษฏ์ บุญศรี  ครู รร.บ้านโป่ง สพป.เชียงราย เขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

6. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนบ้านบางคอย ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน : นางอรอนงค์ สังฆะสา  ผอ.รร.บ้านบางคอย สพป.ชุมพร เขต 1 งบประมาณ 10,000 บาท

7. การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณในชีวิตวิถีใหม่ โดยใช้รูปแบบ KWDL ร่วมกับ Open Approach สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ของโรงเรียนวัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 : นางสาวบุษราภรณ์ สุเหร็น  ครู รร.วัดไทรงาม สพป.ตรัง เขต 1 งบประมาณ 15,000 บาท

8. การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ (Unplugged Coding) แบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนประถมศึกษาโรงเรียนบ้านดอนกลาง : นายกิติรัตน์ เบ้าลี  ผอ.รร.บ้านดอนกลาง สพป.นครพนม เขต 1 งบประมาณ 15,000 บาท

9. การพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษาสู่การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูมืออาชีพ : นายขจรศักดิ์ เขียวน้อย  ผอ.รร.บ้านวังเต่า สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 งบประมาณ 20,000 บาท

10. การบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านพนมรอก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 : นางสาวภิชาพัชญ์ โหนา  ผอ.รร.บ้านพนมรอก สพป.นครสวรรค์เขต 3 งบประมาณ 20,000 บาท

11. พัฒนาและเสริมสร้างทักษะด้านวิชาชีพสู่การมีงานทำอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการ Active Learningโรงเรียนบ้านน้ำปาย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 : นางสาวพันธ์ประภา สอนนนท์ฐีกูล  ครู รร.บ้านน้ำปาย สพป.น่าน เขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

12. พัฒนาทักษะการอ่าน เขียน คิด พินิจความของนักเรียนโรงเรียนบ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 : นางสาวนันทญา บุญเทพ  ครู รร.บ้านส้าน (คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป.น่าน เขต 2 งบประมาณ 20,000 บาท

13. พัฒนาความสามารถทางพหุปัญญาตามหลักสูตรฐานสมรรถนะโดยยึดหลักวิถีพุทธตามแนวทางมหาสติปัฏฐาน 4 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 : นางสาวแพรวพรรณ ประนมรัมย์  ครู รร.บ้านปรุบุมะค่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 งบประมาณ 15,000 บาท

14. การพัฒนาการเรียนรู้แบบโครงงาน ด้วยการพัฒนาบทเรียนร่วมกัน : นางสาวปาริชาติ ประเดิมวงศ์ ครู รร.คลองห้า (พฤกษชัฏฯ) สพป.ปทุมธานี เขต 1 งบประมาณ 15,000 บาท

15. การพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 : ว่าที่ร้อยตรีวิวัฒน์ ค่ามาก  ครู รร.บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป.มหาสารคาม เขต 3 งบประมาณ 10,000 บาท

16. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านทักษะภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนร่มเกล้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร : นางสาวนันทิยา ส่งเสริม ครู รร.ร่มเกล้า สพป.มุกดาหาร งบประมาณ 10,000 บาท

17. MERS Model จากแนวคิดการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสู่การสร้างโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (School as Learning Community) โรงเรียนบ้านมะอึ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : นายวัชระ ป้านภูมิ  ผอ.รร.บ้านมะอึ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

18. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนของนักเรียนด้วยกระเป๋าออนไลน์ที่ประยุกต์ใช้ Google Applications ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : นางสาวสุธาทิพย์ น้อยบุดดี  ครู รร.ชุมชนบ้านเหล่าล้อ
(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

19. การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเขียนของนักเรียนด้วยกระเป๋าออนไลน์ที่ประยุกต์ใช้ Google Applications ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบใช้สมองเป็นฐาน (BBL) โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 : นางพรพิมล ใจหาญ  ครู รร.บ้านขว้างใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 งบประมาณ 10,000 บาท

20. พัฒนาการจัดการเรียนรู้โรงเรียนปลอดภัยใส่ใจสุขภาพด้วยกิจกรรม 5W1H โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 : นางสาวทรัพย์อนันต์ จุนทวิเทศ ผอ.รร.บ้านโพธิ์งาม (สุขะวรรณะอุปถัมภ์) สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 งบประมาณ 12,000 บาท

21. การพัฒนาทักษะอาชีพด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning โดยใช้ฐานการเรียนรู้ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 : นางปรียานันท์ เหินไธสง  ผอ.รร.บ้านดงครั่งใหญ่ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 งบประมาณ 20,000 บาท

22. พัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ตามแนวทางการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โรงเรียนบ้านร้านหญ้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 : นางสายหยาด จันทร์คูเมือง  ครู รร.บ้านร้านหญ้า สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 งบประมาณ 15,000 บาท

23. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ โดยการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน CBL (Creativity – Based Learning) สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนบ้านดงหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 : นางสาวกุลธิดา พลเยี่ยม  ครู รร.บ้านดงหวาย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 งบประมาณ 20,000 บาท

24. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสมองเป็นฐานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 : นายปราชญากร หมื่นหาวงศ์ ครู รร.บ้านห้วยทราย สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 งบประมาณ 15,000 บาท

25. การจัดการเรียนรู้บูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 : นายธนกฤต แก้วคำ  ครู รร.บ้านโป่ง  สพป.ราชบุรี เขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

26. การพัฒนาทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนบ้านฉลุง สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 : นางสาวสุนิสา บินสมัน  ครู รร.บ้านฉลุง สพป.สงขลา เขต 2 งบประมาณ 15,000 บาท

27. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL) เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านหาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล : นางสาวสุวรรณรัตน์ เจ๊ะยะหลี  ผอ.รร.บ้านหาญ สพป.สตูล งบประมาณ 15,000 บาท

28. พัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาiในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิค CLTสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โรงเรียนบ้านสาคร สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงสรัลรัตน์ เบ็ญหมัด  ครู รร.บ้านสาคร สพป.สตูล งบประมาณ 20,000 บาท

29. การพัฒนาทักษะการสื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษในโรงเรียนเรียนรวม : นายสัณห์ รังสรรค์  ครู รร.บ้านท่าชะมวง สพป.สตูล งบประมาณ 18,000 บาท

30. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนวัดท่าอิฐ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning) : นางสาวปาณิสรา น้อยศรี  ผอ.รร.วัดท่าอิฐ  สพป.สิงห์บุรี งบประมาณ 15,000 บาท

31. การพัฒนาทักษะความสามารถด้านการอ่านโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อการคิดวิเคราะห์ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : นางสาวนันทิดา สร้อยหอม  ครู รร.อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานีเขต 1 งบประมาณ 20,000 บาท

32. สะเต็มศึกษาสู่ทักษะอาชีพ ตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนวังหินวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 : นางสาวเตชินี ภิรมย์  ครู รร.วังหินวิทยาคมสพม.นครศรีธรรมราช งบประมาณ 15,000 บาท

33. พัฒนาทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษ – ภาษาจีนสู่งานอาชีพ “พัด 2 ภาษา” (English – Chinese Conversation for Occupation) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 : นางสาวจิราภรณ์ ทองเพ็ง ครู รร.ลันตาราชประชาอุทิศ  สพม.ตรัง กระบี่ งบประมาณ 15,000 บาท

34. การพัฒนาทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนโรงเรียนประณีตวิทยาคม ด้วยหลักสูตรท้องถิ่นที่เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน : นายคมสัน ณ รังษี  ผอ.รร.ประณีตวิทยาคม สพม.จันทบุรี ตราด งบประมาณ 20,000 บาท

35. การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และมโนมติทรงกลมฟ้า โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ MCIS เสริมด้วยกระบวนการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล : นายบุญเลี้ยง จอดนอก  ครู รร.อุดรพิทยานุกูล สพม.อุดรธานี งบประมาณ 20,000 บาท

36. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคายโดยใช้ชุดฝึกทักษะพื้นฐานและชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามวงจรการปฏิบัติการคิดสร้างสรรค์ของ Plsek : นางบัวพิศ ภักดีวุฒิ  ครู รร.วังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม.หนองคาย งบประมาณ 10,000 บาท

37. การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนออนไลน์ด้วยเทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาเคมีสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร : นางนิรดา นันทะมีชัย  ครู รร.หนองคายวิทยาคาร สพม.หนองคาย งบประมาณ 10,000 บาท

38. การจัดการเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาที่ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมทักษะอาชีพ : นางสาวสายใจ ปินะกาพัง  ครู รร.ดงใหญ่วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก  สพม.มหาสารคาม งบประมาณ 15,000 บาท

39. การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) : นางสาวภัทรพร ดลเจือ  ครู รร.สุวรรณภูมิพิทยไพศาล สพม.ร้อยเอ็ด งบประมาณ 20,000 บาท

40. การพัฒนาการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) ร่วมกับการเรียนแบบแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา : นายศักดิ์อนันต์ อนันตสุข  ผอ.รร.นารายณ์คำผงวิทยา สพม.สุรินทร์ งบประมาณ 20,000 บาท

41. การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม : นายสุกฤษฏิ์ ศรีมา  ครู รร.อรุโณทัยวิทยาคม สพม.เชียงใหม่ งบประมาณ 15,000 บาท

42. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย NATUR-E model : นางกัญญา สมบูรณ์  ผอ.รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม.แม่ฮ่องสอน งบประมาณ 20,000 บาท

43. การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เซลล์ของสิ่งมีชีวิต โดยใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์ทีม (Microsoft Teams) : นางสาวพัชฎา บุตรยะถาวร  ครู รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม.ปทุมธานี งบประมาณ 10,000 บาท

44. การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ : นายกิตติพิชญ์ สภานุชาต  ครู รร.นครไตรตรึงษ์ สพม.กำแพงเพชร งบประมาณ 15,000 บาท

45. การส่งเสริมความสามารถในการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการGPAS 5 Steps : นายสุริยะ จันทร์สนอง  ผอ.รร.ท่ามะกาวิทยาคม สพม.กาญจนบุรี งบประมาณ 20,000 บาท

Add a Comment

Your email address will not be published.