ผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.

สพฐ. ได้แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ. ให้กับข้อเสนอที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ ทางโทรศัพท์ กับนักวิจัย ทุกโครงการแล้ว  ขอให้นักวิจัยดำเนินปรับปรุงข้อเสนอโครงการ และงบประมาณตามที่ได้รับแจ้ง เพื่อจัดส่งสพฐ. อีกครั้ง ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561  และจะเชิญนักวิจัยหลัก จำนวน 1 คน  เข้าประชุม ในวันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2561 เพื่อเติมเต็มศักยภาพการทำวิจัย และ ทำสัญญา กับ สพฐ.   ทั้งนี้จะแจ้งรายชื่อโครงการทางเว็บไซต์นี้  เมื่อเลขาธิการ กพฐ. ให้ความเห็นชอบ

 

เขียนโครงการวิจัย ให้ได้ทุน 

4 เทคนิคการเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย

Add a Comment

Your email address will not be published.