ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในงานประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้กำหนดจัดการประชุมทางวิชาการ การวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษา: กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกให้นำเสนอในงานดังกล่าว ซึ่งได้กำหนดให้เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมีประเด็นการวิจัย  8 ด้าน
1. การจัดการศึกษาปฐมวัย
2. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อตอบสนองการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
3. การพัฒนากำลังคนในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา/ผู้เรียนในวัยแรงงาน
4. การส่งเสริมการศึกษา/เรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ
5. การจัดการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ผู้ที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ และผู้พิการ
6. การผลิตและการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
7. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์หรือสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
8. การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ การสร้างโอกาส ความเสมอภาค สิทธิทางการศึกษาทุกช่วงวัยและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน

📅 ขยายระยะเวลาในการส่งผลงาน :: ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2564
📚 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

เว็บไซต์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : http://www.onec.go.th/th.php/page/view/Information/436

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
oecdata1315@gmail.com
0 2668 7123 ต่อ 1330, 1315, 1313

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *