โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ปี 2564

โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นส่งเสริมให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้ศึกษาผลงานวิจัยและสังเคราะห์เทคนิควิธีการ สื่อนวัตกรรมจากงานวิจัยไปใช้หรือประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาหรือแก้ปัญหาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพผู้เรียน โดยผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสังกัด ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดไว้ เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานำส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564

 

ประกาศ สพฐ. เรื่อง โครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ คลิกที่นี่ 

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่

รายละเอียดการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  คลิกที่นี่

เอกสารมิติการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา สพฐ. 4 ด้าน คลิกที่นี่

แบบสรุปจำนวนโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ (สำหรับ สพท.)  คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *