OPEN HOUSE “เปิดบ้าน วช. 5 G : CHANGE FOR THE FUTURE”

– สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

– คู่มือการใช้งานระบบ NRMS ในการเสนอขอทุนวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำหรับนักวิจัย

– คู่มือการขอรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

Add a Comment

Your email address will not be published.