แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับผลการพิจารณาโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

โครงการที่ ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะตาม แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ รายละเอียด คลิกที่นี่

สำหรับโครงการที่ไม่ผ่านการพิจารณา จะมีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นโครงการวิจัย ที่มีกระบวนการทดลอง เปรียบเทียบ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ งบประมาณ มีค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ค่าตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ

2.โครงการที่ไม่ระบุรายละเอียดการสังเคราะห์งานวิจัย ว่า สื่อ นวัตกรรม จากงานวิจัย มีลักษณะอย่างไร

3. โครงการที่รายละเอียดการดำเนินงานไม่ชัดเจน ไม่เห็นกระบวนการว่า นำสิ่งใดจากการสังเคราะห์งานวิจัย มาใช้อย่างไร

4. โครงการที่ไม่แจกแจงรายละเอียดงบประมาณ ว่าจะใช้ในการจัดซื้ออะไรบ้าง  ระบุแค่จำนวนงบประมาณ

5. โครงการที่เน้นการประชุมปฏิบัติการ สิ่งที่ได้ยังไม่ถึงผู้เรียน งบประมาณจะเป็นค่าอาหารในการประชุม ค่าเดินทาง ค่าเช่าสถานที่  ค่าตอบแทนวิทยากร

6. เป็นโครงการที่มุ่งซื้อสื่อ-อุปกรณ์ มองไม่เห็นกระบวนการจัดการเรียนการสอน

*** โครงการที่ผ่านการพิจารณา ได้รับการแจ้งการปรับปรุงข้อเสนอบางรายการทาง e-mail ที่ให้ไว้ ซึ่งจะจัดส่งใน วันที่ 24 เมษายน 2563 และให้เวลาปรับปรุง ทำรูปเล่ม จัดส่ง สพฐ. จำนวน 2 เล่ม พร้อมไฟล์เอกสาร  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

Add a Comment

Your email address will not be published.