รายชื่อนักวิจัยและเอกสารประกอบการนำเสนอในงาน ICE 2019

งานวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2061ที่เข้าร่วมนำเสนองานในการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ The 6 th International Conference on Education (ICE 2019) and The 15 th National Conference “Creative Paradigms towards Internationalizing Education” (กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อวัดไร่ขิงอุปถัมภ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

1. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้รูปแบบ SANO Model สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม:  นายชุมพล  สุวิเชียร  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโสนพิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (พิจิตร)   

2. การพัฒษาขอนแนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่านแบบ SQ4R เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ : นางไกรษร  ประดับเพชร  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกก่น เขต 2   

3. การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม  เรื่อง วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนแคนดงพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ : นางธัญรัศม์  แพงภูงา ตำแหน่ง ครูโรงเรียนแคนดงพิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (บุรีรัมย์)

4. กระบวนการสร้างเสริมศักยภาพการคิดอย่างมีวิจารณญาณของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามธรรมชาติวิชาวิทยาศาสตร์  : นายดำรงศักดิ์  สุดเสน่ห์  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 (สกลนคร) 

5. ความเข้าใจและการจัดการเรียนรู้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 :  นางมาลินี  คำศรีแก้ว  ไชยบัง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 

6. การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโครงงานเป็นฐานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษาของครูโรงเรียนประณีตวิทยาคม : นายคมสัน ณ รังษี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประณีตวิทยาคมและนายนพพล ภาณุสุวัฒน์ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนประณีตวิทยาคม  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (ตราด)

7. รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และศิลปะเป็นฐานของโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  : นายธนเสฏฐ สุภากาศ  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

8. การศึกษาผลการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการจัดการเรียนรู้รูปแบบ Active online ของครูสำหรับนักเรียนการศึกษาทางเลือก โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 : นายวรกร สุวรรณ์  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

9. การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่ง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 : นายภูวสิษฏ์ บุญศรี  ตำแหน่ง ครูโรงเรียนบ้านโป่ง  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1

10. การศึกษาผลการใช้ชุดสาธิตความสัมพันธ์ของการเคลื่อนที่แบบวงกลมกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิก อย่างง่ายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  : นายปิยพงศ์  หนูดำ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนตะโหมด สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 (พัทลุง)

11. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่นเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี : นายสิทธิชัย  สระตอมูฮัมหมัด ตำแหน่ง ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

12. การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ (Mobile Learning) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลังระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี : นางสาวเจริญขวัญ  โรจนพงศ์สถาพร  ตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

13. ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา(Polya) เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี : นางสาววรัญญา  นิลรัตน์  ตำแหน่งครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

14. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วยชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม : นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือหวายวิทยาคม สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 (ตราด)

15. ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เรื่องความปลอดภัย การล่วงละเมิดทางเพศ การใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา : นายบุญเลี้ยง จอดนอก ตำแหน่ง ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

16. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือและใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย : นายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ตำแหน่ง ครูโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

17. รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียนสีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 : นายวีระเดช  มณีนพ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเลย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1  และ นางนัจรีภรณ์  ทุมสงคราม ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

 

 

Add a Comment

Your email address will not be published.