กรอกรายละเอียดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัยและระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักภาพนักวิจัยฯ ปี 60

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แจ้งแก้ไขข้อมูลที่ kudoaw@hotmail.com)

 

แบบลงทะเบียนการขอรับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560

 

แบบรายงานการดำเนินงานวิจัยตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิจัย บุคลากรทางวิจัย และระบบมาตรฐานการวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

Add a Comment

Your email address will not be published.