เว็บไซต์แนะนำ

kmgif
เว็บไซต์ระบบสารสนเทศงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา (โดย กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา)
รายละเอียด : แหล่งรวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สพฐ. และเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่นวัตกรรมการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา

Add a Comment

Your email address will not be published.