การขอรับทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ. ปีงบประมาณ 2559


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจการทำวิจัยทางการศึกษา ส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2559
โดยลงทะเบียนและส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ (National Research Management System :NRMS) ที่ nrms.go.th พร้อมทั้งส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย (แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย) มาที่ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 10 ถ.ราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทางสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาขอความกรุณาผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยของท่าน ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557  ทั้งนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRMS ก่อนการพิจารณาของกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ต่อไป

หนังสือราชการและรายละเอียดการขอทุน: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
แบบเสนอโครงการวิจัย (ไฟล์ WORD): คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำชี้แจงในการทำแบบเสนอโครงการวิจัย: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
แนวทางการประเมินแบบเสนอโครงการวิจัย: คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง: คลิกที่นี่
ทิศทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของ สพฐ. (2558-2560)
ขั้นตอนการใช้ระบบ NRMS (แบบสรุป): คลิกที่นี่

Add a Comment

Your email address will not be published.