สพฐ. เดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ประจำปี 2567 จุดที่ 1 ภาคกลาง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
ได้เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางภาษา และเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการต่อยอดด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพในระดับสากล ระดับภูมิภาค ณ โรงแรมเอวาน่า แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร การอบรมฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นใน 4 ภูมิภาคโดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับใช้ในการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติและนำเสนอทุนการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษานานาชาติ จำนวนภูมิภาคละ 200 คน

โดย ท่านผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ให้เกียรติบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายของ สพฐ. ในด้านการจัดการศึกษาของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่ไม่ได้มุ่งเน้นให้คนมีความรู้ อ่านออก เขียนได้ เพียงเท่านั้น แต่ต้องคำนึงถึงการพัฒนาประเทศอย่างครอบคลุมในทุกมิติอีกด้วย

นอกจากนี้ คุณนันทมาศ ฉัตราภรณ์ ท่านผู้จัดการด้านการค้า ด้านการศึกษาและสุขภาพ สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย”
คุณช่อทิพย์ ประมวลผล ท่านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและฟิลิปปินส์ หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทย และ Dr.Maruf Mollah Director of the Belt & Road Chinese Center (BRCC) ขึ้นกล่าวในหัวข้อ “ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย” โดยมีองค์กรแห่งการเรียนรู้เครือข่ายต่าง ๆ  เข้าร่วมจัดงานและรับฟังการบรรยายพิเศษในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

  

Message us