การอบรมออนไลน์หลักสูตรผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ICT Talent) ภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๗

16-17 กุมภาพันธ์ 2567 –  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี  จัดอบรมออนไลน์ ผู้นําด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ICT Talent ภาครัฐ ประจําปี 2567 ให้แก่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 1-3 และ ว่าที่ ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 4 โดยมี นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ดร. รัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการตัดการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษากระบวนการเรียนรู้ ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้ร่วมกล่าวเปิดการอบรมและชี้แจงความสำคัญของบททบาทหน้าที่ของ ICT Talent ภาครัฐ เพื่อแนะนำแนวทางการปฏิหน้าที่ในตลอดทั้งปี พร้อมด้วย คุณกรกช นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ร่วมกล่าวแนะนำการดำเนินงานมูลนิธิฯ แนะนำประโยชน์ของการเก็บข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลโรงเรียน (School Management System)  รวมถึงมี ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 3 มาแชร์ประสบการณ์การทำงานและการได้รับการอบรมให้แก่ ICT Talent รุ่นที่ 4 ได้เข้าใจในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

และยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาร่วมบรรยายให้ความรู้ แก่ ICT Talent ภาครัฐ ตลอดทั้ง 2 วัน เพื่อเพิ่มศักยภาพและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียน ในโรงเรียนภายใต้ความดูแล ในหัวข้อ อาทิ

– แนวทางการสอนวิทยาการคำนวณ โดย รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล
– Digital Literacy โดย True Digital Academy
– การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ โดย กลุ่มบริษัท ธนเทเลคอม
– สื่อการเรียนการสอนจากพันธมิตรภาคเอกชนของมูลนิธิฯ อาทิ ทรูปลูกปัญญา, สื่อการสอนครูดิจิทัล โดย ธนาคารไทยพาณิชย์, โครงการสะเต็มศึกษา โดย กลุ่ม ปตท.​, แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์ โดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดย Edsy Thailand

 

นอกจากนี้ในการอบรมวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ยังมีโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ ทั่วประเทศ เข้าร่วมในการอบรมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้จะมีการประกาศแต่งตั้ง ICT Talent ภาครัฐ รุ่นที่ 4 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเดือนเมษายน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลโรงเรียนภายใต้ความดูแลในทันที

Message us