นิทรรศการโครงการ “คนดีรักษ์โลก”

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้มีการจัดงานประกาศผลการประกวดคลิปและพิธีมอบรางวัล โครงการ “คนดีรักษ์โลก” จัดโดยคณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ร่วมกับ การท่าเรือแห่งประเทศไทย และสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย ณ ชั้น B๑ อาคารรัฐสภา (สผ.) โดยมี นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้ารับโล่เกียรติยศ “Saint Francis of Assisi Award” โดย อาร์ชบิชอป ปีเตอร์ ไบรอัน เวลส์ (Archbishop Peter Bryan Wells) เอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกัน ประจำประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

โครงการ “คนดีรักษ์โลก” มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปลูกฝัง คุณธรรมให้เด็ก เยาวชนและประชากร กลุ่มคนรุ่นใหม่มีความตระหนักและเห็นคุณค่าความสำคัญของสิ่งแวดล้อม และมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้นำหลักคุณธรรม จริยธรรมมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยการไม่เบียดเบียน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความเสียสละอุทิศตนเพื่อปกป้อง สิ่งแวดล้อม เมื่อคนกลุ่มมากปฏิบัติสืบเนื่องมายาวนานจนกลายเป็น “วัฒนธรรมรักษ์โลก” สร้างปรากฏการณ์ “คืนดีกับโลกอันจะเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมโดยส่วนรวม”

ทั้งนี้มีตัวแทนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความโดดเด่นและดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เป็นที่ประจักษ์ นำนิทรรศการเข้าร่วม จำนวน ๔ โรงเรียนได้แก่

โรงเรียนที่ ๑ โรงเรียนวัดสังฆจายเถร สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ โดยมีโครงการที่นำเสนอ ๓ โครงการได้แก่
๑. นำเสนอโครงการโรงเรียนอีโคสคูล
๒. การปลูกพืชผักผลไม้ และลดการใช้สารเคมีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๓. การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กล้วยฉาบ และน้ำยาบ้วนปาก

โรงเรียนที่ ๒ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน (ธรรมสุชาติอุทิศ) สังกัด สพป.สุรินทร์ เขต ๑ โดยมีโครงการที่นำเสนอ ๓ โครงการได้แก่
๑. การนำขยะมารีไซเคิลเป็นสินค้า
๒. การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
๓. การแปรรูปอาหารข้าวหอมมะลินิลสุรินทร์

โรงเรียนที่ ๓ โรงเรียนระหานวิทยา สังกัด สพม.กำแพงเพชร โดยมีโครงการที่นำเสนอ ๓ โครงการได้แก่
๑. การผลิตหัวโขนที่ทำจากกระดาษรีไซเคิล
๒. การผลิตกระถางต้นไม้จากดินและกระดาษรีไซเคิล
๓. นำเสนอโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School

โรงเรียนที่ ๔ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม สังกัด สพม.นนทบุรี โดยมีโครงการที่นำเสนอ ๔ โครงการได้แก่
๑. เครื่องคัดแยกขยะประเภทขวดพลาสติก และโลหะ ผ่านระบบ IOT
๒. กระดาษจากผักตบชวาที่มีประสิทธิภาพการดูดซับเอทิลีน
๓. การประดิษฐ์กระถางดอกไม้จากขวดพลาสติก
๔. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการจัดสวนถาด

ผู้เขียน นายประเวช อุ่มผาง
กลุ่มโครงการพิเศษ (Special Project Unit)
สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook คพศ สนก

Message us