สพฐ. จับมือ ป.ป.ช. จัดทำคู่มือการประเมิน ITA Online ประจำปี 2567
ยกระดับความโปร่งใสของสำนักงานเขตพื้นที่และสถานศึกษา

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายภิญโญยศ ม่วงสมมุข และนายพงษ์พันธ์ โตสกุลไกร เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ใน เรื่อง“แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เพื่อให้คณะทำงานรับฟังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินก่อนดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมิน

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยร่วมกันวิเคราะห์เครื่องมือประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยแบบสำรวจ 3 แบบ : IIT, EIT และ OIT เพื่อปรับปรุงแก้ไข ตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online: ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดำเนินการจัดทำคู่มือแบบสำรวจ IIT, EIT และ OIT ในรูปแบบออนไลน์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา นำเสนอและวิพากษ์ ปรับปรุง แก้ไขคู่มือแบบสำรวจ IIT, EIT และ OIT ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้ง จัดทำคลิปวีดีโอ บรรยายรายละเอียดแต่ละตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดย นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้) ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) พบปะให้แนวทางการดำเนินงาน รับฟังแนวคิดจากคณะทำงาน ร่วมเสนอแนวทางการจัดทำเครื่องมือประเมินของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินก่อนดำเนินการจัดทำคู่มือการประเมิน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และคณะทำงาน รวม จำนวน 45 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม 2567 ณ โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น กรุงเทพมหานคร

Message us