การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายผู้นำนิเวศการเรียนรู้สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สู่ทักษะจำเป็นแห่งอนาคตของผู้เรียน มุ่งพัฒนากลไกเชิงระบบที่เสริมสร้างให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และเป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learning Designer) เพื่อสร้างห้องเรียนประสิทธิภาพสูง (High Functioning Classroom) และการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Learning) ที่ส่งเสริมศักยภาพและสมรรถนะผู้เรียนได้ตามความต้องการ ความถนัด และความสนใจ สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ เหมาะสมกับสภาพบริบทสถานศึกษา

โดย ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุญยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบหมายให้ ดร.จักรพงษ์ วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนัก

พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและมอบแนวทางการดำเนินงาน นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาของโครงการ ได้บรรยายพิเศษถึงการสร้างนิเวศการเรียนรู้และมอบแนวทางในการดำเนินงานโครงการในปี 2567

เป้าหมายของการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ (Master) ด้านการเสริมสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง รวมถึงพัฒนาเครือข่ายผู้นำนิเวศการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูง เพื่อการต่อยอดขยายผลแบบร่วมมือรวมพลังในระดับพื้นที่ การสร้างระบบพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องการสร้างห้องเรียนแห่งความสุขประสิทธิภาพสูงต้นแบบ และการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันเชิงนิเวศการเรียนรู้โดยมีกระบวนการพัฒนาต่อเนื่อง คือ การฝึกปฏิบัติแบบเข้มข้น (Intensive Workshop) การฝึกปฏิบัติไปพร้อมการทำงานจริงในพื้นที่ (On the Job Training) และการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง (Collaborative Learning) ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารการศึกษา และคณะทำงาน รวม 60 คน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 มกราคม 2567 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ : ดร.อาร์ม วสันต์ สุทธาวาศ และคณะ
ผู้เขียนข่าว : อ.ธีมาพร แก่นคำ

ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่เพจ : OBEC Learning Design 

Message us