“วพร. สนก. จับมือหน่วยการศึกษา สถานทูตนิวซีแลนด์ ยกระดับการขับเคลื่อนโครงการพัฒนานวัตกรรมการ ยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล ประจำปี พ.ศ. 2567 (Lord Obec)”

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 กลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) นำโดย ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) นางสาวปุณณภา เทพทุมมี นักวิชาการศึกษา นายฐนปวรรธน์ แตงอ่อน ที่ปรึกษาโครงการภาคเอกชน นส.ธัญชนก ชวาลวณิชชัย และนางสาวธัญญภัสร์ จำเริญบุญ เจ้าหน้าที่โครงการ ได้รับเชิญจากหน่วยงานการศึกษา สถานเอกอัคราชทูตนิวซีแลนด์ ให้เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการต่อยอดนักเรียนไทยที่มีศักยภาพสูงสู่การศึกษาต่อ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ภายใต้การดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเสริมสร้างศักยภาพและต่อยอดเยาวชนไทยในระดับสากล (LORD OBEC)

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการขับเคลื่อนโครงการฯ ระหว่างหน่วยงานเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการวางแผนงานในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2568 ต่อไป

Message us