สพฐ. ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarship) ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ประจำปี 2566

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (ผอ.สนก.) พร้อมด้วย นายฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (วพร.สนก.) ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarship) ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวนันทมาศ ฉัตราภรณ์ ผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย นางสาวเกล็ดเพชร สุมนพันธุ์ ผู้แทนจาก CATS Global Schools นายพศิษฐ์ พิพิธดิศพงษ์ ผู้ประสานข้อมูลนักเรียน ผู้แทนจาก คอนเน็ค เอ็ด (ConnectED) นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9 กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้อนุมัติให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarship) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่าเทียมกับการจัดการศึกษาในระดับนานาชาติและต่อยอดนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และมีสมรรถนะสูง สู่การศึกษาต่อในสถาบันที่มีคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ

สำหรับการเข้าพบผู้บริหาร สพฐ. ครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้นักเรียนผู้ได้รับทุนการศึกษา ในโครงการของ สพฐ. ทั้ง 3 รุ่น ทั้งนักเรียนทุนที่จบการศึกษาจากโครงการต้นแบบ และโครงการพัฒนานวัตกรรมยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarship) ประจำปี 2565 รวมถึงตัวแทนนักเรียนทุนฯ ประจำปี 2566 ที่กำลังจะเดินทางในปีนี้ เข้ารายงานผลการศึกษาและรับโอวาทจากผู้บริหาร สพฐ.

ทั้งนี้ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สนก. กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนทุนฯ ทั้งที่จบการศึกษา และกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อ พร้อมอวยพรให้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง อีกทั้งขอบคุณในความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย แคทส์ โกลบอล สคูล (CATS Global Schools) คอนเน็ค เอ็ด (ConnectED) และคณะทำงานของสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ที่สนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสในการเปิดโลกทัศน์ และพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มที่ ในต่างประเทศ พร้อมที่จะนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศต่อไป

 

 

 

Message us