การประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหาร นำทีมโดย ดร.ธัญนันท์ แก้วเกิด ผู้อำนวยการกลุ่ม ดำเนินการจัดการประชุมปฏิบัติการจัดทำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมายเพื่อนำตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาของโลก (ระหว่างปี 2558 – 2573) ที่ครอบคลุม มิติการพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาคน การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่งคั่ง การสร้างสันติภาพและความยุติธรรม และการพัฒนาหุ้นส่วนความร่วมมือ มาจัดทำเป็นตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ และจัดทำคู่มือเพื่อใช้ประกอบการอบรมขยายผลในอนาคตแก่ผู้เข้าอบรมวิทยากรแกนนำตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารการศึกษา ภายใต้โครงการคอนเน็กซ์อีดี

ทั้งนี้ได้มีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมทั้งหมด 45 คน ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน และนักวิชาการศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิชาการ และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. เข้าร่วมสังเกตและให้คำปรึกษาในการประชุมครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก ดร.ดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านความร่วมมือต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมให้ความรู้ในหัวข้อกรอบทิศทางและการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา (SDG4) แก่ผู้เข้าร่วมการประชุม รวมถึงได้รับเกียรติจาก ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมให้โอวาทเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจแก่คณะทำงาน

Message us