ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566

 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และกระบวนการคิดให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงบูรณาการระหว่างโครงการย่อย จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
โครงการย่อยที่ 1 โครงการพัฒนานวัตกรรมการยกระดับศักยภาพผู้เรียนสู่สากล (iConnect OBEC Scholarships) เป็นการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับ CATS Global Schools
โครงการย่อยที่ 2 โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1 + 2 + 1” เป็นการพัฒนาครูภาษาจีน ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิตและมหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน
โครงการย่อยที่ 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co-Creation Projects) เป็นการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยจะมีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้ง 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ

 

รายละเอียดผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อ

 

Message us