การประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จัดการประชุมปฏิบัติการพิจารณากรอบเนื้อหาหลักสูตรและสร้างแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบสอง ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และจะตรวจทานและจัดทำข้อสอบเพื่อส่งให้กับศูนย์สอบทั่วประเทศต่อไป โดยการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบสอง ระดับประเทศ) จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ

Message us