การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงเกณฑ์การประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ภูธร  จันทะหงษ์  ปุณยจรัสธำรง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ดร.จักรพงษ์  วงค์อ้าย รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวยั่งยืนให้กับคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงเกณฑ์การประกวดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสีเขียวที่ยั่งยืน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระราม 6 กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กลุ่มโครงการพิเศษ ได้จัดทำคู่มือการประกวดสำนักงานเขตพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งต่อนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด ทั้งนี้เกณฑ์การประกวดได้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริม กำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน เกณฑ์ประกวดสำนักงานเขตพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนประกอบด้วย หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายและการวางแผน หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากร พลังงาน และการจัดการของเสีย หมวดที่ 4 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที่ 5 ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพื่อหลอมรวมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน ครู โรงเรียน ตลอดจนชุมชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูสำนักงานเขตพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืน ในการเป็นต้นแบบของการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ในประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ และมีสมรรถนะในการปฏิบัติจริง ทั้งในด้านการคิด การตัดสินใจ การร่วมมือกันปฏิบัติงาน การใช้และบำรุงทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาด เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 “การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”   โดยมีคณะทำงาน จำนวน 31 คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ 12 คน นักวิชาการศึกษา 7 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 3 คน ครู จำนวน 3 คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 6 คน

[Best_Wordpress_Gallery id=”89″ gal_title=”greenoffice”]
Message us