โครงการมอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียนครั้งที่ 14 โดยธนาคารกรุงเทพ

วันที่ 24 มกราคม 2566 นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา รับมอบหนังสือ “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” ผนวกชุดเรียนคณิตฯ คิดสนุก พร้อมหนังสืออ่านนอกเวลา จากนายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยมี นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และนายอาทร เตชะธาดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสพฐ. ครูและบรรณารักษ์จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม) รวมถึงยังจัดทำระบบ ZOOM เพื่อให้ครู อาจารย์ และแขกผู้เกียรติสามารถร่วมชมบรรยากาศภายในงาน นอกจากนี้ยังได้จัดชุดการแสดง “สร้างเมล็ดพันธุ์ (เด็กน้อย) รักษ์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม” โดย “เจ้าขุนทอง” รายการผู้บุกเบิกการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยหุ่นมือรูปสัตว์ต่างๆ ร่วมสร้างสีสันอีกด้วย

 

ธนาคารกรุงเทพ จับมือ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดโครงการ “มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลน 400 แห่ง” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 โดยได้จัดพิธีมอบหนังสือชุดพิเศษ ภายใต้แนวคิด “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” จำนวนกว่า 100,000 เล่ม รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ประกอบไปด้วย 1.หนังสือนิทาน 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ จำนวน 9 เรื่อง เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ สัตว์ พืช เพื่อให้เด็กๆ เข้าใจง่าย เสริมสร้างจินตนาการ 2.หนังสือการ์ตูนชุด “เรียนคณิต คิดสนุก” จำนวน 5 เรื่อง เพื่อบ่มเพาะนิสัยรักวิชาคณิตศาสตร์ และ 3.หนังสืออ่านนอกเวลา จำนวน 25 เรื่อง อาทิ สารคดี หนังสือความรู้รอบตัว นวนิยายสั้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต โดยมี นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบหนังสือให้กับนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เพื่อส่งต่อให้กับโรงเรียน 400 แห่ง

 

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพ ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมสร้างคุณค่าแก่สังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการศึกษา เพราะเชื่อมั่นว่าการให้ความรู้คือการให้ที่ยั่งยืนที่สุด จึงร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ทำโครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้สังคมและเยาวชนของเราเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยตลอดระยะเวลา 13 ปี มีโรงเรียนและห้องสมุดที่ได้รับหนังสือไปแล้ว 7,181 แห่ง ทั่วประเทศ

 

สำหรับการดำเนินงานในปีนี้เป็นปีที่ 14 โดยมอบหนังสือชุด “ปลูกใจเยาวชนรักษ์ธรรมชาติ คืนชีวิตฟื้นสิ่งแวดล้อม” ให้กับโรงเรียนอีกจำนวน 400 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน เพราะนอกจากให้เด็กๆ มีโอกาสเข้าถึงหนังสือซึ่งเป็นแหล่งความรู้ได้ง่ายขึ้นแล้ว ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักอนุรักษ์ธรรชาติ หวงแหนผืนป่าและสัตว์ป่า ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยเพราะเราเชื่อว่า ความรู้ เป็นสินทรัพย์ที่มีค่าที่แบ่งปันกันได้อย่างไม่จำกัดและเจริญงอกงามต่อไปได้ในอนาคต

ด้านนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. เผยว่า โครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดของธนาคารกรุงเทพ และ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เป็นโครงการที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม  สร้างสรรค์ผลักดัน ขยายความรู้ และให้โอกาสทางด้านการศึกษา เพราะการพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เป็นเป้าหมายสูงสุดของหลักสูตรการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนาของโลกในอนาคต นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของเยาวชน เปลี่ยน ‘ห้องเรียน’ เป็น ‘ห้องเรียนรู้’ เพิ่ม “ห้องเรียนรู้” เป็นแหล่งเรียนรู้ ที่มีคุณค่า  อย่างไรก็ตามหัวใจของการเรียนรู้ ประกอบด้วยจุดประสงค์การเรียน กระบวนการเรียนรู้ และการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ เป็นการเสริมสร้างคุณภาพการเรียนของเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก คือรู้จริง รู้ชัด สามารถนำความรู้ ความคิด ทักษะ ไปใช้ต่อยอด และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมต่อไปในอนาคต

Message us