ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

ตามที่ สพฐ. ประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิทยากร จำนวน 3 คน หัวเรื่อง คือ “Connection Between Robots and Us”, “Climate Change and What We Should Do” และ “You Failed Upwards” โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเช้าระหว่างเวลา 07.00 – 09.05 น. และ ช่วงบ่ายระหว่างเวลา 09.45 – 11.50 น. (เวลาประเทศไทย) ซึ่งผู้จัดเชิญนักเรียนไทยเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งควรเป็นผู้มีความรู้และสนใจในหัวเรื่องเกี่ยวกับหุ่นยนต์ ภาวะโลกร้อนและความหลากหลายในแง่มุมต่าง ๆ ในยุคปัจจุบัน นั้น

ในการนี้ สพฐ. ขอประกาศระกาศรายชื่อนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ High School Students International Conference ในวันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566

รายชื่อ คลิกที่นี่
** หมายเหตุ : สพฐ จะดำเนินการเสนอรายชื่อเพื่อให้ เลขาธิการ กพฐ อนุมัติคำสั่งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่อไป

Message us