การประชุมปฏิบัติการตรวจทาน จัดฉบับแบบทดสอบ และจัดทำเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งรับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ จัดการประชุมปฏิบัติการตรวจทาน จัดทำต้นฉบับแบบทดสอบ และจัดทำเฉลยแนวคิดแบบทดสอบการแข่งขันทางวิชาการ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) ระหว่างวันที่ 25 – 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 วิชา คือ คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา และวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา เพื่อจัดส่งให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ โดยมีกำหนดการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ (รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา) พร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีผู้สมัครสอบในครั้งนี้จำนวน 159,172 คน

Message us