การประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา นำโดย นางสาวดุจดาว ทิพย์มาตย์  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา และคณะ ได้ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมบียอนด์สวีท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำเกณฑ์ แบบเครื่องมือ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะทำงานส่วนกลาง สพฐ. และข้าราชการบำนาญผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางการศึกษา จำนวน 18 คน กิจกรรมการประชุมประกอบด้วย การนำเสนอร่างประกาศ เกณฑ์ และแบบเครื่องมือ การระดมความคิดเห็น และการแบ่งกลุ่มเพื่อจัดทำเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจากประชุมดังกล่าว ทำให้สำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแบบเครื่องมือ และหลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยในการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะดำเนินการประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผลงานวิจัยเข้าร่วมการประกวดต่อไป

Message us