สพฐ. ร่วมกับ ม.สวนดุสิต ส่งนักเรียนทุนจีน “1+2+1” รุ่นที่ 1 เดินทางไปศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) มอบหมายให้ ดร.ฐาปณัฐ อุดมศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ (วพร.) เดินทางไปให้กำลังใจและส่งนักเรียนทุนในโครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน รุ่นที่ 1 จำนวน 29 คน เดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

ดร.พรชณิตว์ แก้วเนตร รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึงคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า นักเรียนไทยทั้ง 29 คน ถือเป็นนักเรียนใหม่ ระดับปริญญาตรีกลุ่มแรก ที่ได้เดินทางเข้าสู่มณฑลกวางสี หลังจากที่มีการเปิดประเทศให้นักเรียน นักศึกษาสามารถเดินทางเข้าประเทศได้เป็นครั้งแรก ตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ซึ่งกว่าการเดินทางครั้งนี้จะเกิดขึ้นได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องใช้ความพยายามในการประสานงานและการเตรียมความพร้อมนักเรียนอย่างดียิ่งตามข้อกำหนดของสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการความร่วมมือทางการศึกษา “1+2+1” สำหรับการศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจจีน – อาเซียน เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (สนก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมและต่อยอดนักเรียนสู่สากลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักเรียน ม.ปลาย ที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาจีนและมีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ ให้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา พร้อมทั้งรับทุนการศึกษาระหว่างที่ศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า โดยในเดือน มกราคม – เมษายน 2566 สพฐ. จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักเรียนทุนรุ่นต่อไป

Message us