การลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล”

ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดำเนินการลงพื้นที่ถอดบทเรียนการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว “สระแก้วโมเดล” ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว และลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนคุณภาพในพื้นที่จังหวัดสระแก้วที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านต่าง ๆ เพื่อชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ พร้อมถอดบทเรียน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนา การดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

Message us